Husorden - AB Kap Arkona

Go to content

Main menu:

Husorden. Læs om affaldssortering i submenuen under Fjenneslevgaard.

AB Kap Arkona

Som beboere i AB Kap Arkona har vi alle det til fælles, at vi er andelshavere i en gammel ejendom, som vi ejer i fællesskab. Vi har derfor alle en fælles interesse i at bibeholde et godt naboskab og dermed et godt sted at bo for alle generationer. Denne husorden skal ses som en guide til at bevare et sådant godt naboskab.

Ejendommen:

Beboerne opfordres til i deres hverdag at medvirke til at vedligeholde ejendommens kvaliteter som bolig for deres naboer. Ved fejl, mangler eller uoverensstemmelser opfordres beboerne til at medvirke til, at det hurtigst muligt bliver rettet. Er der problemer eller uafklarede spørgsmål, har bestyrelsen forpligtelse til at medvirke til at afhjælpe problemerne.

Husdyr:

Det er tilladt at holde mindre husdyr såsom katte (ikke hunde) under forudsætning af, at dyrene ikke er til gene for andre andelshavere i foreningen og ikke beskadiger ejendommen. Ejerne af husdyrene er forpligtede til at holde dem i snor udenfor lejligheden på foreningens arealer og til at rydde op efter dem. Edderkopper, slanger og rotter må ikke holdes som husdyr. Der skal søges om dispensation til at holde krybdyr.

Affald:

De af Gårdlavet opstillede affaldsbeholdere skal benyttes. Gårdlavets tilbud om affaldssortering skal søges overholdt. Storskrald henvises til dertil indrettet skur i det fjerneste hjørne af gården.

Cykler:

Parkering af cykler søges begrænset til de dertil indrettede cykelstativer og cykelkældre. Cykler må ikke hensættes i opgange eller steder, hvor der er markeret med forbud.

Haven:

Med hensyn til brug af haven henvises der generelt til Gårdlavets bestemmelser vedrørende brug af gården. Når foreningens grill bruges, skal den placeres væk fra husmuren eller på græsplænen, så man så vidt muligt undgår at få røg ind i lejlighederne. Efter brug skal den tømmes og sættes på plads. Ved arrangementer i gården skal der tages hensyn til beboerne i foreningen og karreens ejendomme.

Gården:

Med hensyn til brug af gården henvises der generelt til Gårdlavets bestemmelser. Hele gården er fælles, men haven er karakteriseret som nærområde og i den forstand fortrinsvist forbeholdt ejendommens beboere. Det berettiger dog ikke beboere til at betragte gården som privat område.

Støj:

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Der henstilles til, at brug af boremaskiner og andet støjende værktøj ikke finder sted efter klokken 20.00. Gang på ejendommens trappearealer og i egen lejlighed skal ske, så det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Musik:

Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige beboere. Bortset fra enkeltstående undtagelser bør det ikke ske efter klokken 23.00, medmindre man har annonceret det i forvejen ved opslag i den respektive opgang. Sådanne fester bør søges afholdt fredag eller lørdag, og vinduerne skal søges holdt lukkede.

Trapper: Af hensyn til brandsikkerheden må der ikke opbevares ting på hverken hovedtrappe, bagtrappe eller i kældergangene.

Vinduer:

Åbne vinduer skal haspes, og hasperne skal sættes fast i dertil indrettede haspeholdere. Loftsvinduer skal i storm-, regn- og snevejr holdes lukkede eller tilhaspede.

Døre:

Alle beboere er forpligtede til at lukke yderdørene forsvarligt og til at vise hensyn til andre beboere ved at søge at undgå at smække dørene i ejendommen.

Sikkerhed:

Alle beboerne opfordres til at medvirke til, at ejendommen føles som et sikkert og godt sted at bo ved at holde alle yderdøre aflåst og være opmærksomme på i naboens ferier mv. at yde nabohjælp. Beboerne opfordres til at have en ekstra nøgle liggende hos en af naboerne, så der ved bortrejse og ulykkestilfælde kan skaffes adgang til lejligheden. På samme måde opfordres beboerne til at få en aftale med en nabo vedrørende post og aviser mv. Alle beboere opfordres til at få opsat en røgalarm i lejligheden. Røgalarmer og batterier kan fås hos viceværten.

Vaskerum:

Foreningens fællesvaskeri skal holdes rent og ryddeligt. Ved kødannelse i vaskeriet opfordres beboerne til at reservere tid i vaskebogen. Hvis man har reserveret tid og ikke starter vasken inden for ti minutter, annulleres reservationen automatisk. Betaling for brug af vaskeriet sker hver måned over huslejen som et acontobeløb, der bliver reguleret en gang om året. Vaskeriet må kun bruges i tidsrummet 8.00 til 21.00.

Fællesrum:

Køkkenet skal holdes rent og ryddeligt. Efter brug vaskes service i opvaskemaskinen. Holdes der arrangementer, skal gulvet vaskes efterfølgende i dertil beregnet sæbe), og generelt skal lokalet efterlades i god stand. Beboere skal søge bestyrelsen om lov til at holde et arrangement i fællesrummet. Beboeren skal herefter selv sætte opslag i hver opgang om tidspunkt for arrangementet. Hvis man ønsker at holde et lukket arrangement skal man notere tidspunktet i vaskebogen, og hermed er fællesvaskeriet lukket under arrangementet. Arrangementet i fællesrummet skal slutte kl. 23, og der må ikke spilles høj musik.

Pulterrum:

Kælder- og loftsrum samt skabe i gården skal være aflåste og forsynet med adresse på den pågældende beboer. Gangarealerne i kælderen og på loftet skal holdes ryddede.

Generalforsamling:

For at skabe det bedste beslutningsgrundlag for foreningens virke og bestyrelsens arbejde er det god kutyme at møde op til generalforsamlingen.

 
Back to content | Back to main menu