Ordensregler - AB Kap Arkona

Go to content
Katte og hunde i gården / Tis og lort i sandkassen

Kære dyreejere

Hunde og katte er søde og rare at have omkring sig og i sit hjem. Det er der stor forståelse for her i gården.

Her er dog også en masse små børn som leger i buske og sandkasser. Sommetider leger de også med katteafføring, som de finder i bede og sandkasser, og det kan potentielt set gøre dem rigtig syge. Og det er ulækkert.

Så overhold forbuddet mod at have dyr i gården, og luft dem på Boulevarden eller et andet sted. Dyr er søde, men der er enighed om at de ikke er tilladt her i gården.

Ordensregler

Fællesanlægget må benyttes af alle beboere i de ejendomme, der omkranser Fjenneslevgaard.

Fællesanlægget er privat, og personer, der ikke er bosat eller beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.

Alle porte og gennemgange skal holdes aflåst. Portene Arkonagade 22 og Asger Rygs Gade 17 samt gennemgangen Arkonagade 4 er fælles for hele karreen.

Dørene skal holdes aflåst således, at kun beboerne har adgang til anlægget.

Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre lukning.

Nøgler må ikke overdrages til uvedkommende.

Legepladserne er fortrinsvis beregnet til brug for de noget mindre børn.

Legetøj ikke må ligge og flyde, men skal fjernes efter brug.

Større børn må ikke ved voldsom leg hindre de mindre børns benyttelse af legepladsen.

Leg og andre aktiviteter i gården må ske i respekt for gårdens øvrige beboere.

Fodbold og andet boldspil skal foregå på boldbanen i midten af fællesanlægget.

De enkelte ejendommes private nærområde skal respekteres som sådan.

Leg og ophold i renovationsindhegning, gårdmandsrum, porte og gennemgang er ikke tilladt.

Beplantning, træer, buske og bunddæk må ikke beskadiges, knækkes eller trampes ned.

Hærværk på fællesmateriale, f.eks. planter, borde og bænke samt legeredskaber, medfører erstatningspligt.

Affald må ikke henstilles i gården udenfor affaldsbeholderne.

Storskrald må ikke henstilles i gården udenfor storskraldsrummet.

Beboerne er pligtige til at sortere affaldet og i øvrigt følge anvisningerne på skiltene.

Fodring af fugle samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.

Hunde og katte må ikke komme i gården.

Tørring af tøj sker på de respektive ejendommes tørrestativer.

Kørsel og parkering af motorkøretøjer i fællesgården er ikke tilladt.

Undtagelsen gælder to handicap el-køretøjer i porten til Asger Rygs Gade 17.

Cykling i gården er kun tilladt for børn i før-skole alderen.

Cykelparkering må ikke ske i portene eller udenfor de respektive ejendommes cykelstativer.

Cykler der er parkeret udenfor cykelstativer fjernes.

Støj fra musikanlæg og lignende gennem åbentstående vinduer er ikke tilladt.

Musik, støj og uro i forbindelse med festlige sammenkomster i gården skal være dæmpet, så det ikke er til gene for andre beboere og være afsluttet inden kl. 24.

Fyrværkeri, kanonslag mv. er ikke tilladt i gården.

Beboere er pligtige til at efterkomme anvisninger fra den tilsynsførende (gårdlavets bestyrelse og gårdmand).

Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundeneovertrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig / ejerforeningens vedtægter.

Vedrørende ordensreglement for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.
Back to content