Vedtægter Gårdlav - AB Kap Arkona

Go to content

Main menu:

Fjenneslevgaard
Vedtægter Fjenneslevgård gårdlav

(Der tages forbehold for fejl. Det er til enhver tid den trykte udgave, der gælder).

Matr.nr.ne 1341, 1342, 1348, 1349, 1350 (ejerlejl. nr. 1-21), 1351 (ejerlejl.nr. 1-10), 1354, 1355 (ejerlejl.nr. 1-30), 1370, 1371, 1390 (ejerlejl. nr. 1-32), 1391, 1392, 1394.

Ejerlavsbetegnelse: Udenbys Vester Kvarter, København (UV).

VEDTÆGTER GÅRDLAV

Der stiftes herved et gårdlav - omfattende ejendommene Asger Rygs Gade, Sønder Boulevard, Arkonagade og Ingerslevsgade - med følgende vedtægter:

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Gårdlavets navn er "Fjenneslevgaard".

Dets hjemsted er Københavns Kommune. Værneting er Københavns Byret.

Gårdlavets formål er at overtage, administrere og drive, herunder ren- og vedligeholde, det til ejendommene hørende fælles gårdanlæg, omfattende ejendommene matr.nr.ne 1341, 1342, 1348, 1349, 1350, 1351, 1354, 1355, 1370, 1371, 1390, 1391, 1392 og 1394 jf. vedhæftede tegning nr. 26.929.

MEDLEMMER

§ 2.

Gårdlavets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de under § 1 nævnte ejendomme. Ejendommenes ejere er forpligtet til at være medlem af lavet.

Ejendomme, opdelt i ejerlejligheder eller ejet af en andelsboligforening, betragtes i henhold til disse vedtægter som en ejendom, der i alle forhold repræsenteres af den pågældende ejerlejlighedsforening eller andelsboligforening.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser. Medlemsskabet indtræder ved skødets anmeldelse til tinglysning.

MEDLEMMERS FORPLIGTELSER

§ 3.

Gårdlavets medlemmer er pligtige til

Stk. 1.

at opretholde det af Københavns Kommune udførte og godkendte gårdanlæg til fælles brug for de i § i nævnte ejendomme, således at ændringer i forhold til den tinglyste servitut kun kan foretages efter forud fra Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen indhentet tilladelse,

Stk. 2.

at ren- og vedligeholde det fælles gårdanlæg under et, herunder skure, legeredskaber, beplantning, hegning, belysning, fælles borde og bænke og lignende tilbehør, samt overfladebelægning, herunder afvanding af fællesarealer og vandafledning fra fælles indretninger. Fælles ledninger må ikke fjernes, overbygges, overskæres, beskadiges, flyttes eller omlægges uden gårdlavets tilladelse.

Brønde, afløbsledninger og belysning, der alene betjener den enkelte ejendom, ren- og vedligeholdes af den pågældende ejer,

Stk. 3.

at ren- og vedligeholde fællesportene på ejendommene matr.nr.ne 1390 og 1391 UV, fællesgennemgangen på ejendommen matr.nr. 1349 UV,

Stk. 4.

at tåle, at ren- og vedligeholdelse af det fælles gårdanlæg sker ved Københavns Kommunes foranstaltning for ejernes regning, indtil kommunen (Gårdrydningskontoret) modtager meddelelse om, at gårdlavet er rede til at indtræde i alle lavets rettigheder og forpligtelser,

Stk. 5.

at ændringer i vedligeholdelsesordningen skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned,

Stk. 6.

at sikre, at der ikke finder parkering sted i fællesanlægget, og at gårdarealet ikke benyttes til oplag eller udnyttes erhvervsmæssigt,

Stk. 7.

at udarbejde ordensregler for fællesanlæggets benyttelse og opretholde orden i anlægget, herunder at holde porte og gennemgange aflåsede,

Stk. 8.

at tåle, at Københavns kommune (Gårdrydningskontoret) udarbejder ordensregler for fællesanlæggets benyttelse, såfremt gårdlavet undlader dette.

KAPITAL- OG HÆFTELSESFORHOLD

§ 4.

Stk. 1.

For gårdlavets forpligtelser hæfter alene dette. Medlemmerne hæfter indbyrdes i forhold til nedenstående fordelingstal, der er udarbejdet efter ejendommenes bruttobeboelsesarealer.

Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser over for gårdlavet, herunder under for eventuelle restancer. Ved salg er refusionsopgørelsen mellem sælger og køber gårdlavet uvedkommende.Gårdlavets kreditorer kan ikke rette krav direkte mod de enkelte medlemmer for gårdlavets forpligtelser.

Fordelingstallene er for tiden følgende:

1348-1349 UV. Sønder Boulevard 59-61, Arkonagade 2-4, 3078

1341 UV. Arkonagade 6-8, 1385

1342 UV. Arkonagade 10-12, 1360

1350 UV. Arkonagade14-16, 1352

1351 UV. Arkonagade 18, 686

1392 UV. Arkonagade 20, 790

1390 UV. Arkonagade 22, Ingerslevsgade 124-126, 2686

1391 UV. Ingerslevsgade 128, Asger Rygs Gade 17-19, 2415

1394 UV. Asger Rygs Gade 13-15, 1260

1371 UV. Asger Rygs Gade 9-11, 1510

1370 UV. Asger Rygs Gade 5-7, 1420

1355 UV. Asger Rygs Gade 1-3, Sønder Boulevard 65, 2381

1354 UV. Sønder Boulevard 63, 728

Sum 21051

Renovationsudgifterne indgår ikke i fællesudgifterne, men opkræves som sædvanlig efter Renholdningsselskabet af 1898's bestemmelser.

Stk. 2.

Bestyrelsen udarbejder hvert år til forelæggelse på den ordinære generalforsamling et forslag til endeligt budget for indeværende regnskabsår og et foreløbigt budget for det følgende regnskabsår.

Budgetterne skal vise lavets forventede udgifter til anlæggets drift og vedligeholdelse m.v. Udgiftsbeløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstallene.

Bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at overgive fordringen til inkasso efter at have givet den pågældende skriftligt påkrav med 14 dages varsel.

Det foreløbige budget skal tjene som grundlag for bestyrelsens dispositioner m.v. for den del af det pågældende regnskabsår, som ligger forud for den ordinære generalforsamling og dermed for vedtagelsen af det endelige budget.

Stk. 3.

Gårdlavet skal - bortset fra en evt. driftskapital - ikke oparbejde nogen formue. Gårdlavets kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut. Ved en sådan anbringelse skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af passende størrelse.

Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af ejendommens andel af gårdlavets formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning.

Udbetaling af andele kan alene finde sted ved lavets opløsning, j f. § 8.

GENERALFORSAMLING

§ 5.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er gårdlavets øverste myndighed.

Beslutning på generalforsamlingen træffes ved flertal efter fordelingstal.

Enhver ejerlejlighedsejer, andelshaver, lejer samt revisor og evt. administrator har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Kun medlemmer har stemmeret. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Til beslutning om ændring i disse vedtægter kræves at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor.

Er 2/3 af de stemmeberettigede i henhold til fordelingstal ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 flertal, afholdes en ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 flertal efter fordelingstal, uden hensyn til hvor mange der er mødt frem.

Optagelse af lån kræver enstemmighed.

Stk. 2.

Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.

4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.

5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Valg af evt. administrator.

9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres skriftligt af mindst et af gårdlavets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 3.

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelsen - der for ejerlejlighedsejere, andelshavere og lejere kan ske ved bekendtgørelse - skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Bestyrelsens forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal - til medlemmerne - følge det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget.

Indkaldelsen skal endvidere oplyse, at eventuelle forslag senest en uge før generalforsamlingen, vil blive omdelt - minimum opslået i samtlige opgange.

Stk. 4.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne eller forslag behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring om at få et emne eller forslag behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamling.

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

En af bestyrelsen udpeget person skriver i en autoriseret protokol et kort referat af forhandlingerne og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet tilstilles medlemmerne af gårdlavet og formidles til karreens beboere - f.eks. ved opslag - senest 4 uger efter generalforsamlingen.

BESTYRELSEN

§ 6.

Stk. 1.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af gårdlavet og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Desuden vælger generalforsamlingen 2 suppleanter. Som medlem af bestyrelsen og suppleanter kan vælges gårdlavets medlemmer eller repræsentanter udpeget af disse.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen. I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 1-2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og konstituerer i øvrigt sig selv senest 2 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv.

Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for de valgte suppleanter, såfremt generalforsamlingen ikke har bestemt denne.

Stk. 3.

Bestyrelsen har ledelsen af gårdlavets anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af lavets fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af evt. forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, opkrævning af bidrag m.m. hos lavets medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af den daglige drift.

Har generalforsamlingen valgt at ansætte en administrator, forestås gårdlavets almindelige økonomiske og juridiske forvaltning af administrator.

Stk. 4.

Bestyrelsen indkaldes efter behov, samt hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det - dog minimum en gang i kvartalet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formanden.

Formanden leder møderne. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan - med bindende virkning for samtlige medlemmer - foretage enhver for opfyldelsen af lavets formål nødvendige dispositioner, herunder underskrive enhver deklaration, der af offentlig myndighed kræves lyst på lavets privatejede ejendomme til opretholdelse af fællesanlægget.

Bestyrelsen kan modtage meddelelser, pålæg og lignende fra det offentlige vedr. fællesanlægget.

Stk. 6.

Bestyrelsen kan træffe alle nødvendige aftaler med Renholdningsselskabet af 1898 for afhentning af husholdnings- og erhvervsaffald samt storskrald.

Stk. 7.

Referat af det på hvert bestyrelsesmøde passerede indføres i gårdlavets forhandlingsprotokol. Hvert referat underskrives af de i det refererede møde deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8.

Bestyrelsen og dermed gårdlavet tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 9.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder indtræder suppleanterne i den, ifølge stk. 2 fastsatte rækkefølge.

Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når han ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt, kommer under konkurs eller er ude af rådighed over sit bo.

REGNSKAB OG REVISION

§ 7.

Stk. 1.

Gårdlavets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til 31. december 1999.

Stk. 2.

· Revision af gårdlavets regnskaber - herunder eftersyn af kassebeholdning, tilgodehavender i pengeinstitut samt foreningens eventuelle øvrige formue, foretages af revisor. Revisor vælges af den ordinære generalforsamling. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

OPLØSNING AF GÅRDLAVET

§ 8.

Da gårdlavet er stiftet i anledning af den på ejendommene lyste servitut om udlæg af fælles arealer m.m., kan det ingensinde opløses uden efter forudgående aflysning af nævnte servitut. I øvrigt kan opløsning kun fmde sted efter enstemmig vedtagelse på en generalforsamling, hvor tre fjerdedele af lavets medlemmer er til stede eller repræsenteret og efter godkendelse af kommunen, medmindre denne godkendelse ligger i den forudgående aflysning af den ovenfor nævnte servitut.

Ved opløsning af gårdlavet fordeles dettes eventuelle formue mellem medlemmerne efter fordelingstal.

GODKENDELSE, TINGLYSNING M.V.

§ 9.

Nærværende vedtægter skal godkendes af Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen.

Vedtægternes §§ 1, 2, 3 og 4, stk. 1 samt §§ 8 og 9 begæres tinglyst som servitut på samtlige de ejendomme gårdanlægget omfatter, j f. § 1.

De på ejendommene tinglyste byrder, servitutter og panthæftelser, hvorom der henvises til i tingbogen, skal respekteres.

Påtaleberettigede er ethvert af gårdlavets medlemmer og Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen. Uden sidstnævntes tilladelse kan hverken ændringer, for såvidt angår ovennævnte paragraffer, eller aflysning af tingbogen finde sted.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. januar 1999 København
 
Back to content | Back to main menu